ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: 211 0132319 | 695 5494 559
Εμπιστευτείτε τη συσκευασία
των προϊόντων σας σε εμάς
FOODPACKERS | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Τομείς δραστηριοποίησης
Εμφιάλωση
ελαιόλαδου
& σπορελαίων
Εμφιάλωση
απορρυπαντικών
καλλυντικών
Εμφιάλωση ξιδιού
Κάθετες γραμμές
συσκευασίας
βρώσιμης ελιάς
Εμφιάλωση
ορυκτελαίων
Συσκευασία χύδην προϊόντων
Συσκευασία
τυριού
Συσκευασία
καλλυντικών
Ενημερώστε μας
για τις ανάγκες σας
Η ομάδα μας σας παρέχει υπηρεσίες
τεχνικών συμβούλων σε όλα τα στάδια
της υλοποίησης ενός project.